Bianco Sabbiato Chevron

Signorino: Bianco Sabbiato Chevron